تولیدی ماشین سازی در تهران

ادامه مطلببررسی وضعیت ماشین سازی در ایران
17دسامبر

بررسی وضعیت ماشین سازی در ایران

بررسی وضعیت ماشین سازی در ایران تجارب سه کشور آلمان، کره جنوبی و هند در صنعت ماشین‌سازی بررسی وضعیت ماشین سازی در ایران، در این بخش از پژوهش راجب تاریخچه صنعت ماشین سازی و نحوه سرمایه گذاری و سیاست گذاری کشورهای آلمان ، کره جنوبی و هند در صنعت تولید ماشین سازی و کسب درس هایی از تجارب آنها در تولیدات ماشین آلات صنعتی و به کارگیری این آموخته ها سعی در بهبود تولیدات این صنعت در کشور ایران را ...